Общообразователна програма

Общообразователна подготовка през всички година на обучение в гимназията включва учебни предмети, които се изучават в утвърден от МОН учебен план за всяка година. Изучаваните предмети се разпределят в раздел А-задължителни, раздел Б – избираеми и раздел В – факултативни.  Основните задължителни учебни предмети са познатите от предишната степен на обучение, както и няколко други. Това са : 

Български език и литература, чужд език – английски, възможност за втори чужд език , математика, информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, философия, гражданско образование, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда,  музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт, обща професионална подготовка,  здравословни и безопасни условия на труд, предприемачество, мениджмънт и продуцентство. 

Всяка година предвиждаме гала-представления/годишни продукции/, които да дадат възможност за изява на учениците и наученото в специализираната им подготовка.


Професионалното образование по този учебен план се придобива в последния етап в XII клас след: успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература; успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите по свое желание получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две части – по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна програма, утвърдена от министъра.


За момента гимназията ни стартира с две специалности : поп и джаз пеене и актьорско майсторство. 


АКАТАМУС
Ако ще се занимаваш с изкуство – започни навреме!