Skip to main content

СПЕЦИАЛНОСТИ

В ЧПГСИ АКАТАМУС учениците получават общообразователна подготовка според утвърдената програма на МОН и професионална квалификация в областта на театъра и музиката.

ОТВОРЕН ПРИЕМ за учебната '24/'25 година

За всички талантливи деца!
ЧПГСИ АКАТАМУС обявява отворен прием за специалностите АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО и ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ за учебната ’24/’25 година.
ИЗПИТНИ СЕСИИ – 2024г.

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

При нас се изучават предмети по утвърден от МОН учебен план за всяка година.

Класифицират се в раздел А (задължителни), раздел Б (избираеми) и раздел В (факултативни).

ПРЕДМЕТИ

 • български език и литература
 • чужд език – английски с възможност за втори чужд език
 • математика
 • информационни технологии
 • история и цивилизации
 • география и икономика
 • философия
 • гражданско образование
 • биология и здравно образование
 • физика и астрономия
 • химия и опазване на околната среда
 • музика
 • изобразително изкуство
 • физическо възпитание и спорт
 • обща професионална подготовка
 • здравословни и безопасни условия на труд
 • предприемачество
 • мениджмънт
 • продуцентство

Професионалното образование по този учебен план се придобива в последния етап в 12 клас след:

 • успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература
 • успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две части:

 • теория на професията
 • практика на професията

по национална изпитна програма, утвърдена от министъра.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Учебната програма е предназначена за професионална подготовка на ученици от 8 до 12 клас по специалност „АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО“.

Обучението в ЧПГСИ АКАТАМУС е съобразено с изискванията за подготовка за Висшите академии (НАТФИЗ, НБУ) за сценични изкуства в България и Европа.

В програмата за 8 и 9 клас са застъпени основни практични и теоретични дисциплини като:

 • сценична реч
 • работа с текст
 • актьорско майсторство – етюди и самостоятелни задачи
 • музика
 • солфеж
 • поп и джаз пеене
 • основни елементи на драматургията
 • история на театъра
 • сценично движение и пластика
 • класически и съвременен танц

В класовете 10, 11 и 12 теорията се надгражда с предмети като:

 • основни школи и методи в актьорското майсторство
 • действен анализ
 • история на киното
 • актьорско майсторство за големия и малкия екран

Учебната програма е предназначена за професионална подготовка на ученици от 8 до 12 клас по специалност „ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ“.

Обучението в ЧПГСИ „АКАТАМУС“ е съобразено с изискванията за подготовка за висшите музикални академии (НМА, АМТИИ), за академиите по сценични изкуства (НАТФИЗ), за университетите с музикални катедри (СУ, НБУ) в България и Европа.

Учебната програма е предназначена за професионална подготовка на ученици от 8. до 12. клас по специалност „Поп и джаз пеене“ с придобиване на професионална квалификация „Музикант-вокалист“.

Изграждането на завършен жанров Музикант-вокалист е свързано със задълбочени теоретични познания и практически умения по професията. Учебният процес изисква овладяването на материал, който цели учениците да придобият вокално-изпълнителски умения за солово изпълнение на жанрови творби от поп и джаз музиката.

Учебната програма е разделена на отраслова и специфична професионална подготовка и на учебна и производствена практика. Тя включва индивидуални часове по специален предмет, задължително пиано, вокални ансамбли, микрофонна и студийна техника, теория на професията.

Изучават се всички музикално-теоретични дисциплини – солфеж, теория на музикалните елементи, хармония, полифония, история на поп и джаз музиката, инструментознание, музикален анализ, български музикален фолклор, както и актьорско майсторство, сценична реч, танцово изкуство, пластика.

РАБОТИЛНИЦА по ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА за прием

Всяка година ЧПГСИ АКАТАМУС организира няколко дневна творческа работилница с преподавателите по специални предмети. В продължение на няколко дни деца, с интерес към изкуството,  работят по конкретни материали за прием в гимназията.